Algemene Voorwaarden Webshop

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Webshop” : de webshop van Thuis in je lichaam, gevestigd te Astridlaan 29, 1500 Halle (België).
  • “Klant” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met de webshop sluit.
  • “Product” : het boek dat door de webshop wordt verkocht.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de webshop en de klant. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling bij de webshop.

3. Offertes en bestellingen

Bestellingen worden door de webshop per e-mail bevestigd. De bevestiging bevat de gegevens van de bestelling, zoals de naam van de klant, de leveringsgegevens en de prijs van de producten.

De webshop is gerechtigd om een bestelling te weigeren indien de klant niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet.

4. Prijzen

De prijzen van de producten zijn vermeld in de webshop. De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten. De verzendkosten worden bij de bestelling berekend.

5. Levering

De webshop levert de producten binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

De klant is verplicht de producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, is de webshop gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

6. Betaling

De klant kan de producten betalen via de betalingsmethodes die in de webshop worden vermeld.

De betaling dient te geschieden bij bestelling of bij afhaling in de praktijk.

7. Retournering

De klant heeft het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

De producten dienen ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant de producten in goede orde retourneert, ontvangt de klant het aankoopbedrag terug.

8. Aansprakelijkheid

De webshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld van de webshop.

De webshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de producten.

9. Overmacht

De webshop is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van overmacht.

Overmacht is elke omstandigheid die de webshop niet kan voorzien en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt.

10. Geschillen

Alle geschillen tussen de webshop en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de webshop is gevestigd.

11. Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

De webshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht op de datum die in de wijziging wordt vermeld.